Metro Station Info


List of metro stations around Shanti Niketan,Delhi
No. Station Name Approximate distance
1SIR VISHWESHWARAIAH MOTI BAGH0.62 Km
2DURGABAI DESHMUKH SOUTH CAMPUS1.30 Km
3DHAULA KUAN1.72 Km
4SAROJINI NAGAR2.00 Km
5BHIKAJI CAMA PLACE2.00 Km